ආයුබෝවන්

go left instruction 1 go right

පෝලිම් වල රැදී සිටීමෙන් ඇතිවන තදබදය, අවදානම ම්ග හරවා ගන්න

ඔබට අවශ්ය සියලු සිල්ලර භාණ්ඩ, වෙළද සැලට පිවිසීමට පෙර නිවසේ සිටම ඉල්ලුම් කර තබන්න

ආයුබෝවන්

go left instruction 2 go right

මෙම වෙබ් පිටුව හරහා ඔබට අවශ්ය භාණ්ඩ තෝරා වෙන් කර තැබීම සදහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය

ඒ සදහා පළමුව ඔබේ නගරය සහ අදාළ වෙළද සැල තෝරන්න. ඉන් පසුව අවශ්ය භාණ්ඩ තෝරන්න.